Menüü

Portfellijuht Kersti Ojala: uuendused teevad Heateo Mõjufondi järgmise perioodi väga põnevaks

10. mai 2021, Katrin Arvisto
Kui Heateo Mõjufond kolm aastat tagasi alustas, oli tegu täiesti uue teekonna algusega nii Heateo Sihtasutuse jaoks kui ka Eestis laiemalt - fond on esimene omataoline Eestis ja kogu Baltikumis. Fondi portfellijuht Kersti Ojala vaatab esimesele kolmele aastale tagasi ja räägib, mida uuel perioodil teisiti tehakse.
Kersti Ojala, Heateo Mõjufondi portfellijuht

Kuidas on Heateo Mõjufond tänaseks käivitunud?

Esimesel kahel aastal saime palju õppida, areneda ja ka leiutada, kuid kolmandaks tegutsemisaastaks olid põhiprotsessid ja töömetoodika valideeritud ning tekkinud kindlus, et see, mis teeme, toimib ja on õige suund. Oleme pälvinud julgustavat tunnustust nii organisatsioonidelt kui ka fondi toetajatelt. Loomulikult saime ka mitmeid õppetunde, kuidas edaspidi paremini ja targemini teha, kuid veendusime ka selles, et suurema muutuse loomiseks tahame tegutseda veel ambitsioonikamalt ja julgemalt, seega riskide võtmist me ei pelga.

Esimese perioodi jooksul on fond olnud nii rahaliselt kui ekspertnõuga toeks kuuele üsna erinevale algatusele. Milliste tegevuste juures on algatused enim tuge vajanud?

Kõige selgemini tuli välja meeskondade võimestamise vajadus. Sageli on sotsiaalsetes ettevõtetes ainult üks täiskohaga töötaja – tegevjuht – ning ülejäänud meeskonnaliikmed on 0,2-0,8 koormusega. Praktikas tähendab see, et tegevjuhil lasub kõige suurem töö- ja vastutuskoorem. Tema ülesanneteks on nii organisatsiooni toimimine ja missiooni saavutamine kui ka aruannete ja taotluste õigeaegne esitamine ning last but not least - rahastuse kaasamine ja vabatahtlike koordineerimine. Seda kõike on ühele inimesele liiga palju ning seetõttu mingid (olulised!) tegevused kindlasti kannatavad. Seega ühelt poolt on Heateo Mõjufond toetanud meeskonna kasvatamist (nt rahastanud uut ametikohta), kuid aidanud ka välja selgitada parimat organisatsioonistruktuuri ning kaardistanud puuduvaid rolle.

Kuna fond annab vahendid organisatsioonide hüppeliseks kasvatamiseks, siis see üldjuhul tähendab tegevjuhile uusi väljakutseid organisatsiooni juhtimisel. Tänu Fontesele on olnud võimalik tuua tegevjuhtidele toeks professionaalseid mentoreid. Kes on ise kord mentori käe all saanud õppida, teab, et see on parim tööriist enda arendamiseks.

Nagu Heateo Mõjufondi nimigi viitab, pöörame suurt tähelepanu mõju hindamisele. Lihtsustatult tähendab see, et igal organisatsioonil peavad olema kindlad mõõdikud, mille abil saab tõenduspõhiselt hinnata lahenduse mõju sihtrühmale. See on teema, mille juures algatused sageli tuge vajavad ja sellesse oleme omalt poolt ka palju panustanud. Siinkohal tänan mõjuekspert Jaan Apsi, kes on alati valmis kaasa mõtlema ja nõustama.

Muude teemade puhul on organisatsioonide vajadused olnud erinevad, kuid tänu Heateo pikaajalisele tegevusele on meil lai võrgustik vabatahtlike ekspertidega, keda oleme kaasanud organisatsioonide nõustamistesse. Esimestena meenub koostöö personalifirmaga Fontes, sõnumiagentuuriga Akkadian, tarkvaralahendusi pakkuva Beviraga, andmeanalüütik Mari-Liis Villiguga, advokaadibürooga Cobalt ja ka teiste advokaadibüroodega, kelleni jõuame läbi hea koostöö Eesti Advokatuuriga - nende panus organisatsioonide ja Heateo Mõjufondi nõustamisse on olnud ülimalt väärtuslik.

Millistele algatustele on Heateo Mõjufondist enim kasu?

Esimese kolme aasta kogemus näitas, et kõige rohkem kasu on koostööst Heateo Mõjufondiga neil organisatsioonidel, kes on oma mõttelaadilt avatud, siirad ja valmis tegema strateegilist koostööd ambitsioonikate eesmärkidega. Et fondil tekiks arusaam organisatsiooni vajadustest, eeldab, et meid lastakse endale ligi ja saame ise näha ja tunnetada, millist tuge ning ekspertnõu võib organisatsioon eesmärgistatud kasvufaasis vajada. Oleme hästi tänulikud avatud koostöö eest neile organisatsioonidele, kes võtsid meid osana oma meeskonnast - selline partnerlus oli kõige tulemuslikum.  

Kas Heateo Mõjufondi esimene periood andis ka mingit laadi õppetunde fondi juhtimisel?

Kuna me esimesel perioodil nägime, et organisatsioonide kiiremaks kasvuks vajatakse suuremaid rahasüste, siis esimene ülesanne meile endile oli seekord kaasata rohkem toetajaid, et saavutada suurem fondimaht. Tänaseks on kokkuleppeid toetajatega rohkem kui 600 000 euro väärtuses kolmeks aastaks ning see annab meile võimaluse toetada organisatsioone suuremate summadega.

Üheks oluliseks õppetunniks oli kogemus, et esimene koostööaasta organisatsiooniga on lahenduste ja organisatsiooni võimekuse testimiseks, et saada aru, mis nende puhul toimib ja millised teemad vajaks teistsugust lahendust. Teisel koostööaastal saame edasi minna juba parandatud ja täiendatud plaanidega, kaasata vajadusel eksperte ja nõustajaid. Siis toimuvad juba kiired muutused nii organisatsiooni võimekuses kui ka sihtrühmade kaasamisel ja mõju suurendamisel.

Sotsiaalsed ettevõtted sõltuvad oma rahastuses paljuski ühest-kahest olulisest toetajast. Stabiilsuse tagamiseks soovitame töötada välja omatulu teenimise mudeli ja/või kaasata rohkem strateegilisi ning pikaajalisi toetajaid. Õigete ettevõtete ja kontaktideni on aidanud jõuda see, kui organisatsioonis võetakse tööle inimene, kes toetajate kaasamise ehk fundraisingu eest vastutuse võtab.

Heateo Mõjufondi teine periood on alanud ja uksed on uute tulijate jaoks avatud. Milliseid algatusi sa uuel perioodil fondis näha loodad?

Nagu varem mainisin, siis oluline nüanss on organisatsiooni avatus ja valmisolek teha aktiivset koostööd fondiga. Soovime teha koostööd erinevas arengufaasis olevate algatustega – nii alustavate kui ka juba kogenud organisatsioonidega. Alustavate algatuste puhul eelistame neid, kes on läbinud NULA inkubaatori. Ühiskondlikud probleemkohad, kus soovime muutust näha ja kuhu tahame panustada, on eelkõige majanduslik ebavõrdsus, vajakajäämised laste/perede/eakate heaolus, mured vaimse tervise ja rahvatervise, aga ka keskkonnavaldkonnas.

Algatuste valikul lähtume edaspidigi hästi selgetest kriteeriumidest. Heateo Mõjufondi sobib algatus, mis lahendab olulist probleemi Eesti ühiskonnas ja mille pakutav lahendus on suure potentsiaaliga. Organisatsioonil peab olema arusaam sellest, kuidas lahenduse mõju mõõta, samuti idee, kuidas tegevust jätkusuutlikult rahastada. Ning hästi oluline on, et meeskond oleks võimeline lahendust ellu viima ja arendama.

Suurim muutus Heateo Mõjufondi uuel perioodil on meie valmisolek teha investeeringuid ettevõtetesse, mis lahendavad mõnda ühiskondlikku probleemi. Oleme põnevil selle uue teekonna alustamisel!

Värskeid koostöid!

21. september 2023

September on huvitav kuu - toob endaga uut energiat, inspiratsiooni ning tegutsemistahet, kirjutab Heateo Haridusfondi portfellijuht Kadri Väljaste meie septembrikuise uudiskirja sissejuhatuseks. "Heateo jaoks on suurte ambitsioonide, innukuse ja energia säilitamisel peamiseks märksõnaks koostöö."

Üüriplatvormi Rendin looja aitab arendada asendusõpetajate vahendamise IT-süsteemi

20. september 2023

Asendusõpetajate vahendamine koolidesse on mahukas töö, mille paremaks korraldamiseks on MTÜ ASÕP arendamas uut IT süsteemi. Kui Heateo Haridusfondi toetaja, tarkvarainsener Alar Mäerand kuulis, et projektimeeskonnal oleks abi vaja, võttis ta väljakutse vastu ja asus mentori rolli. Intervjuus räägib Alar lähemalt, miks ta oma aega sellesse projekti panustab ja milline on kõige suurema mõjuga investeering tema jaoks.

Terje Äkke: et õpilased saaksid koolist parima võimaliku õpikogemuse, tasub toetada õpetajaid

19. september 2023

Alates maikuust töötab Arengusammude programmi haridusjuhina Terje Äkke, kelle pagasis on 25 aastat kogemust õpetaja, õppejuhi ja õpetajate juhendajana. Nüüd rakendab ta oma teadmisi selleks, et aidata Eesti koolide õpetajatel oma igapäevaväljakutsetega paremini toime tulla. Abivahendiks on Inglismaa õpetajate poolt välja töötatud ning Eesti teadlaste ja haridusekspertide poolt siinse kooli jaoks kohandatud Arengusammude programm, mille kasutuselevõttu Eestis toetab Heateo Haridusfond.

Vaata kõiki uudiseid